0.00

Algemene voorwaarden

 1. Definities

 

Afnemer:                    de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan BLOEMENBOOM BV als wederpartij Opdracht heeft gegeven tot het leveren van de Producten.

Algemene

voorwaarden:              de algemene voorwaarden van BLOEMENBOOM BV.

Offerte:                      de schriftelijke aanbieding (mede te verstaan: elektronische aanbieding), inclusief prijsopgave, van BLOEMENBOOM BV tot het leveren van de in de schriftelijke aanbieding omschreven Producten.

Opdracht:                   de door Afnemer aan BLOEMENBOOM BV verstrekte opdracht c.q. bestelling tot het leveren van de Producten en/of het uitvoeren van Diensten.

Overeenkomst:             de overeenkomst tussen Afnemer en BLOEMENBOOM BV met betrekking tot de levering van de Producten en/of uit te voeren Diensten door BLOEMENBOOM BV inclusief de Algemene voorwaarden.

Partij(en):                   BLOEMENBOOM BV en/of Afnemer.

Producten:                  alle goederen die in het assortiment van ‘Hortisector’ zijn opgenomen.

Diensten:                    alle door BLOEMENBOOM BV aangeboden diensten en werkzaamheden tegen het overeengekomen bedrag.

 

 1. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Offertes, met betrekking tot de Producten van BLOEMENBOOM BV en/of Diensten, en voorts alle overige overeenkomsten gesloten met BLOEMENBOOM BV.
  • Indien de Algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn op grond van artikel 2.1, blijven zij van toepassing op nieuwe Overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Voor zover BLOEMENBOOM BV voor of tijdens het sluiten van de Overeenkomst deze Algemene voorwaarden niet ter hand heeft gesteld, zendt BLOEMENBOOM BV de Algemene voorwaarden onverwijld kosteloos toe aan Afnemer op diens verzoek.
  • BLOEMENBOOM BV wijst hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Afnemer van de hand.
  • In het geval één of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden nietig mochten blijken te zijn of nietig mochten worden verklaard, blijven de Overeenkomst en de daarop van toepassing zijnde Algemene voorwaarden voor het overige ongewijzigd in stand. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte van de algemene voorwaarden zal worden vervangen door een bepaling van overeenkomstige strekking als de oorspronkelijke bepaling, voor zover de wet dat toelaat.
  • Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen BLOEMENBOOM BV en Afnemer gesloten Overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de Overeenkomst voor, voor zover deze Overeenkomst schriftelijk is vastgelegd.

 2. Offertes en totstandkoming Overeenkomst

  • Aanbiedingen, Offertes van BLOEMENBOOM BV zijn geheel vrijblijvend en kunnen te allen tijde, tot het moment dat BLOEMENBOOM BV de door Afnemer verstrekte Opdracht heeft ontvangen en schriftelijk (inclusief bevestiging via elektronische wijze, zoals e-mail) heeft bevestigd, worden herroepen, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.
  • Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk(inclusief bevestiging via elektronische wijze, zoals e-mail) door BLOEMENBOOM BV zijn bevestigd.
  • BLOEMENBOOM BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een Opdracht niet te accepteren, zonder gehouden te zijn de reden daarvoor aan Afnemer mede te delen.
  • Het bepaalde in lid 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van beide Partijen om de totstandkoming van de Overeenkomst door andere middelen te bewijzen.
  • Indien de Opdracht nog niet schriftelijk is bevestigd door BLOEMENBOOM BV, en Afnemer er desondanks mee instemt dat BLOEMENBOOM BV aanvangt met de uitvoering van de Opdracht, dan stemmen Partijen ermee in dat tussen hen een Overeenkomst tot stand is gekomen.
  • Hoewel BLOEMENBOOM BV de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van haar Offertes, aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen BLOEMENBOOM BV en Afnemer kan (gaan) duiden, kunnen de uiteindelijk uit te voeren Opdracht dan wel de kosten daarvan hiervan afwijken, zet - en drukfouten nog voorbehouden. BLOEMENBOOM BV kan dan ook niet instaan voor de juistheid en volledigheid van hierin opgenomen gegevens.

 3. Duur van de Overeenkomst

  • Voor zover de Partijen afspreken een duurovereenkomst aan te gaan voor langere tijd waarbij de Afnemer Opdrachten verstrekt tot de levering van Producten, en/of uitvoeren van Diensten, en BLOEMENBOOM BV deze Producten levert en/of de Diensten uitvoert, en dit niet nader in een overeenkomst is gespecificeerd, duurt de duurovereenkomst voor onbepaalde tijd voort.
  • Tussen Partijen geldt bij een dergelijke overeenkomst geen opzegtermijn ter beëindiging van
   deze overeenkomst.

 4. Aard en uitvoering van de overeenkomst

  • BLOEMENBOOM BV verkoopt en levert, en/of voert de Diensten uit na een daartoe strekkende gespecifieerde Opdracht.
  • BLOEMENBOOM BV is verantwoordelijk voor hetgeen zij aan Afnemer verkoopt en levert, met inachtneming van de tussen Partijen geldende voorwaarden en beperkingen, zoals genoemd in de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
  • Voor zover nodig staat het BLOEMENBOOM BV geheel vrij de werkzaamheden die nodig zijn voor de behoorlijke uitvoering van de Opdracht (deels) te laten uitvoeren door een Derde-partij die niet betrokken is in deze Overeenkomst.
  • Partijen zullen voor zover nodig samen nadere afspraken maken over de invulling en uitvoering van de Opdracht toegespitst op de deugdelijke uitvoering van de Opdracht.

 5. Levering Producten

  • BLOEMENBOOM BV spant zich in de Producten uit de Opdracht binnen een nader overeen te komen termijn te verzenden.
  • Is voor de levering van bepaalde Producten een levertermijn afgesproken, dan is dit nimmer een fatale termijn, tenzij expliciet schriftelijk door BLOEMENBOOM BV anders is aangegeven.
  • De enkele overschrijding van een door BLOEMENBOOM BV genoemde of tussen Partijen overeengekomen al dan niet uiterste leveringstermijn of leverdatum brengt BLOEMENBOOM BV niet in verzuim. In alle gevallen - derhalve ook ingeval Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste leveringstermijn of leverdatum zijn overeengekomen - komt BLOEMENBOOM BV wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Afnemer BLOEMENBOOM BV schriftelijk in gebreke heeft gesteld en BLOEMENBOOM BV nalaat te voldoen aan de ingebrekestelling. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BLOEMENBOOM BV in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

 6. Annulering

  • Indien Afnemer niet langer diens verplichtingen uitvoert, nog voordat BLOEMENBOOM BV uitvoering heeft gegeven aan de Opdracht, is Afnemer in ieder geval een schadevergoeding verschuldigd van 50 procent van het totaal overeengekomen bedrag van de Opdracht, onverminderd het recht van BLOEMENBOOM BV om de (hogere) werkelijke schade op Afnemer te verhalen.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

 

    8.1.       BLOEMENBOOM BV is en blijft eigenaar van de door haar aan Afnemer geleverde Producten, zolang Afnemer niet         heeft voldaan aan enige verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst.

    8.2.       Ingeval Afnemer (nog) niet heeft voldaan aan enige verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst,       is het Afnemer verboden de Producten aan derden (door) te verkopen en/of in    onderpand te geven en/of te          belenen.

 1. Betaling en overige voorwaarden

  • Betaling door Afnemer vindt plaats op nader overeen te komen wijze.
  • De verzendkosten worden aan Afnemer doorbelast.
  • Bij niet of niet-tijdige betaling is Afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.
  • Indien Afnemer een consument is worden incassokosten in rekening gebracht conform ‘Het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’.
   De tarieven uit het voorgaande besluit zijn:

   -           minimumtarief

         -           15 procent van het bedrag van de hoofdsom over de eerste 2.500 euro

         -           10 procent van het bedrag van de hoofdsom over de volgende 2.500 euro

         -           5 procent van het bedrag van de hoofdsom over de volgende 5.000 euro

         -           1 procent van het bedrag van de hoofdsom over de volgende 190.000 euro

         -           0,5 procent van het meerdere van de hoofdsom met een maximum van 6.775 euro


8.5.    Indien Afnemer een rechtspersoon is, niet zijnde een consument, of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf, wordt in afwijking op het voorgaande aanspraak gemaakt op de daadwerkelijk incassokosten, althans de bedragen conform Rapport Voorwerk II. Afnemer verklaart zich bekend met de gelding van het voornoemde rapport.   

8.6.    Afnemer dient te betalen, en maakt geen aanspraak op korting of verrekening met enige al dan niet betwiste tegenvordering op BLOEMENBOOM BV. BLOEMENBOOM BV komt wel het recht tot verrekening toe en Afnemer stemt hiermee voorshands in.

8.7.    Elke betaling strekt steeds ter voldoening van in de eerste plaats van rente en (buitengerechtelijke en overige) kosten, en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of Afnemer bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

8.8.    Alle vorderingen van BLOEMENBOOM BV worden terstond opeisbaar wanneer Afnemer surseance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Faillissement heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Ditzelfde geldt indien Afnemer haar bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van haar vestiging en/of haar woonplaats naar het buitenland verplaatst.

 1. Reclamatie

  • Ingeval van uit te voeren Diensten geldt dat BLOEMENBOOM BV deze Diensten naar beste inzicht en vermogen zal uitvoeren en zal zich daartoe inspannen.
  • Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in het verkochte Product en/of de uitgevoerde Diensten dient Afnemer binnen twee dagen na de ontvangst van het Product en/of de voltooide uitgevoerde Dienst hiervan schriftelijk en gemotiveerd te reclameren.
  • Na het ongebruikt laten verlopen van deze termijn, wordt Afnemer geacht zonder voorbehoud en protest te hebben ingestemd met het verkochte Product en/of de uitgevoerde Dienst. Afnemer aanvaardt in dat geval het verval van alle rechten die zien op herstel of deugdelijke nakoming van de Opdracht. Reclameren over de toerekenbare tekortkoming doet voor Afnemer niet af aan de overige verplichtingen uit de Overeenkomst, tenzij BLOEMENBOOM BV anders aan Afnemer mededeelt.
  • Indien Afnemer tegen het advies van BLOEMENBOOM BV bepaalde werkzaamheden wil (doen) verrichten of beletten zal en kan Afnemer zich hierover niet beklagen.
  • Afnemer zal en kan zich niet beklagen over het zoekraken van Producten.

 

 

 1. Intellectuele Eigendom

  • Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot industriële eigendomsrechten en auteursrechten in relatie tot de Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot de ontwikkeling/uitgave van de Producten c.q. het verkochte en/of de uitgevoerde Diensten, inclusief materialen, fotomateriaal, ontwerpen, documentatie, offertes, Aanbiedingen behoren onvoorwaardelijk toe aan BLOEMENBOOM BV, tenzij hiervan in deze Overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken.

 2. Geheimhoudingsbeding

  • Partijen, waaronder hun personeel en de eventueel ingeschakelde Derden, zijn verplicht strikte geheimhouding te betrachten betreffende de aard en de inhoud van de Overeenkomst evenals voor overige bedrijfsinformatie van Partijen en/of haar gelieerde ondernemingen en/of relaties die hen uit hoofde van de Overeenkomst bekend worden, tenzij de Partij die de informatie in eigendom heeft aan de andere Partij schriftelijk toestemming verleent om de betreffende informatie openbaar te maken. Geen toestemming is vereist als de betreffende informatie reeds langs andere weg bekend is gemaakt dan wel openbaar toegankelijk is geworden.

 3. Aansprakelijkheid

  • Partijen komen overeen dat BLOEMENBOOM BV niet eerder aansprakelijk is voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dan nadat zij in gebreke is gesteld en aan haar een redelijke termijn is gesteld om alsnog na te komen, tenzij hiervan in de Overeenkomst van is afgeweken.
  • Partijen komen overeen dat BLOEMENBOOM BV niet aansprakelijk is voor indirecte schade of gevolgschade (bijv. gederfde winst of gederfde inkomsten) uit hoofde van onrechtmatige daad, wanprestatie, ongerechtvaardigde verrijking en/of onverschuldigde betaling, tenzij sprake is van schade die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid. Afnemer doet voorshands uitdrukkelijk afstand van enige aansprakelijkstelling van BLOEMENBOOM BV, zoals in de eerste zin van deze bepaling is vermeld.
  • Voor zover BLOEMENBOOM BV verplicht zou zijn tot enige schadevergoeding, is deze schadevergoeding beperkt tot maximaal het netto factuurbedrag dat op de uitgevoerde Dienst en/of het Product betrekking heeft. BLOEMENBOOM BV is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan op grond van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
  • Partijen komen overeen dat Afnemer, BLOEMENBOOM BV niet aansprakelijk zal houden voor enige schade als gevolg van de handelwijze van een ingeschakelde Derde.
  • Partijen komen overeen dat BLOEMENBOOM BV nimmer aansprakelijk is voor het zoekraken van Producten.
  • De uitvoering van de Opdracht aan BLOEMENBOOM BV geschieden uitsluitend ten behoeve van Afnemer. Derden kunnen aan de inhoud van de uitvoering van de Opdracht geen rechten ontlenen.

 4. Ontbinding

  • Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden nadat één der Partijen toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van één of meer van de bepalingen in deze Overeenkomst. Van toerekenbare tekortkoming is sprake indien de ene Partij bij aangetekende brief door de andere Partij op de niet nakoming van haar verplichtingen is gewezen en deze de verplichtingen niet binnen een redelijke door de andere Partij te stellen termijn nakomt, tenzij hiervan in de Overeenkomst is afgeweken. De ontbinding vindt schriftelijk, bij aangetekende brief, plaats.
  • Partijen zijn, indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet, gerechtigd de (verdere) uitvoering van deze Overeenkomst op te schorten, te weten in geval:
   1. van faillissement, beslaglegging of surséance van betaling van één van de Partijen;
   2. één van de Partijen een rechtspersoon is die wordt ontbonden;
   3. één van de Partijen een handeling verricht die de handelsnaam en/of reputatie en/of intellectuele eigendomsrechten van de andere partij schade toebrengt of zou kunnen toebrengen.


 1. Overmacht

  • Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de Opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan BLOEMENBOOM BV kan worden toegerekend. Hieronder is mede begrepen: stakingen in bedrijven waarmee BLOEMENBOOM BV overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranders, alsmede, voor zover daaronder niet reeds inbegrepen, het geval dat BLOEMENBOOM BV geestelijk of lichamelijk verhinderd is de Opdracht naar behoren te vervullen.
  • Ingeval van overmacht heeft BLOEMENBOOM BV het recht om haar verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan een (1) maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.
  • Indien BLOEMENBOOM BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan zijn verplichtingen kan voldoen, is BLOEMENBOOM BV gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is Afnemer gehouden deze declaratie te voldoen.

 2. Algemene bepalingen

  • Het is Afnemer zonder voorafgaande - schriftelijke - toestemming van BLOEMENBOOM BV, niet toegestaan haar rechten uit de overeenkomst en de bijlagen geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
  • BLOEMENBOOM BV zal op haar website de naam van Afnemer vermelden, tenzij laatstgenoemde hiertegen haar bezwaren uit.
  • Wijzigingen in deze overeenkomst zijn alleen geldig indien op schrift gesteld en ondertekend door beide Partijen. 1. Geschillenregeling, bevoegde rechter en rechtskeuze

  • In geval tussen Partijen enig geschil ontstaat ter zake de uitvoering van de Overeenkomst, Opdracht, de algemene voorwaarden of al hetgeen hiermee samenhangt, dan wijzen Partijen in goed overleg uit hun midden een bemiddelaar aan ter beslechting van het geschil.
  • Geen van de Partijen kan worden afgehouden van een gang naar de rechter. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de Overeenkomst, Opdracht, de algemene voorwaarden, zullen uitsluitend aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam worden onderworpen.
  • Nederlands recht is uitsluitend van toepassing op de Overeenkomst, Opdracht, de algemene voorwaarden, evenals op alle geschillen die samenhangen met of voortvloeien uit Overeenkomst, Opdracht, de algemene voorwaarden, ongeacht of een van de Partijen gevestigd is in het buitenland.
  • Partijen sluiten de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (UN Convention on the International Sales of Goods) uit.

 


Aalsmeer, 28 juni ’21

 

Het product is toegevoegd aan uw winkelwagen
Er ging iets fout. Het toevoegen is helaas niet gelukt.
Vul alle verplichte velden in!
Voor het plaatsen van een bestelling dient u de algemene voorwaarden te accepteren!
Kortingscode succesvol toegevoegd!
Deze kortingscode werd niet herkend.